Prowadzenie działalności służącej podtrzymaniu abstynencji osób uzależnionych od alkoholu, zapewniających tym osobom rozwój osobisty i reintegrację społeczną oraz działań pomocowych na rzecz członków rodzin osób uzależnionych oraz osób uwikłanych w przemoc w rodzinie

Zadanie skierowane do osób uzależnionych i ich rodzin, członków Klubu ok. 100 osób, oraz osób nadmiernie i szkodliwie pijących, sprawców i ofiar przemocy domowej, mieszkańców miasta i Gminy Wadowice .
Celem projektu jest zapobieganie degradacji rodziny i pomoc w wyjściu z kryzysu poprzez udzielanie porad i wsparcia dla osób i rodzin dotkniętych problemem uzależnienia, zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych. Pomoc w utrzymywaniu abstynencji, oddziaływania rehabilitacyjne po zakończonym stacjonarnym leczeniu odwykowym.


 • Wspieranie abstynencji - trzeźwienia, pomoc w rozwiązywaniu różnorodnych problemów, nawiązywanie kontaktu z osobami uzależnionymi, motywowanie ich do leczenia odwykowego.
 • Zahamowanie degradacji organizmu.
 • Zahamowanie rozpadu rodziny.
 • Odnalezienie miejsca w rodzinie, pracy, środowisku.
 • Scalanie rodziny i przywrócenie zdrowych wzajemnych relacji.
 • Wyeksponowanie wartości i norm w rodzinie do jej zdrowego funkcjonowania.
 • Utrzymanie miejsca pracy lub powrót do niego.
 • Utrzymywanie abstynencji po leczeniu odwykowym.
 • Rehabilitacja po leczeniu -ugruntowanie abstynencji i zapobieganie nawrotom choroby.
 • Odnalezienie kierunku samorealizacji po ugruntowaniu abstynencji.
 • Powstrzymanie zjawiska degradacji społecznej i uzależnienia od opieki społecznej.
 • Współpraca z ośrodkami leczenia uzależnień, uzupełniająca program terapeutyczny w celu zwiększenia skuteczności leczenia – mieszkańcy Gminy Wadowice.
Klub gotowy jest do niesienia pomocy codziennie od poniedziałku do piątku -godz. 9.00 do 20.00 ( w soboty i niedziele od 16.00-20.00)


Harmonogram działań w zakresie realizacji zadania 

Lp.  Działanie Termin Miejsce
1. Dyżury :
Pierwszy kontakt z osobą nadmiernie pijącą lub uzależnioną,  z rodziną osoby nadmiernie pijącej lub uzależnionej. Rozpoznanie szkód związanych  z nadużywaniem alkoholu - stopnia uzależnienia.
Motywacja do  podjęcia leczenia, Ugruntowanie przekonania do abstynencji .
Odbudowanie poczucia własnej wartości w oparciu o  zainteresowania osobiste i ich realizację Budowanie konstruktywnych relacji rodzinnych w oparciu o wartości uniwersalne. Weryfikacja dotychczasowych  zachowań i rozpoznanie tych, które doprowadziły do uzależnienia
Kierownik Klubu–specjalista ertyfikowany
ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Instruktor terapii uzależnień  
dyżur wolontariusza osoby przeszkolonej z długoletnią abstynencją. 
 Od 15 luty 2017 – 31 grudnia 2017
cały czas trwania zadania, w stosunku do wszystkich zgłaszających się klub czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-20.00

porady – dyżury specjalistów
 9.00 - 17.00

poniedz. do piątek
od 9.00 – 14.00
poniedz. do piątek
od 14.00-15.00
od poniedziałku do piątku
od 16.00 - 20.00
Siedziba stowarzyszenia: Wadowice, ul. Lwowska 7
2. Grupa samopomocowa dla uzależnionych Każdy czwartek od 17.00 -21.00 Siedziba stowarzyszenia: Wadowice, ul. Lwowska 7
3. Przygotowanie i przeprowadzanie zajęć terapeutycznych dot. uzależnień alkoholowych , kontakt – rozmowy   indywidualne i grupowe , zajęcia uzupełniające i poszerzające zakres terapii w Oddziale Leczenia Uzależnień od Alkoholu
Psychoterapeuta certyfikowany
Każdy czwartek od 15.00-16.30 Siedziba stowarzyszenia: Wadowice, ul. Lwowska 7
4. Wyjazdy członków z długoletni. Abstynencją na mitingi do Oddziału Leczenia Uzależnień w Andrychowie  Wtorki od 17.00 – 20.00  
5. Rocznice abstynenckie członków klubu,  imprezy i zabawy bezalkoholowe
Umacnianie postaw pro-rodzinnych  poprzez wspólny udział w zajęciach i  imprezach organizowanych w klubie
Soboty od 16.00 – 21.00 Siedziba stowarzyszenia: Wadowice, ul. Lwowska 7
6. Udział w pielgrzymce abstynenckiej w Częstochowie I sobota czerwca  
7. Zjazdy w Andrychowie Oddział Leczenia Uzależnień( współorganizacja) czerwiec, grudzień  
8. Zjazd abstynencki w Kamesznicy Na przełomie czerwca i lipca  
9. Udział we wszelkich imprezach trzeźwościowych
W zależności od imprez z sąsiednich Klubów Abstynenta
W zależności od imprez z sąsiednich miejscowości  
10. Zakup materiałów biurowych i art. piśmienniczych, papier, środki czystości. Zgodnie z potrzebami dwa razy w  trakcie realizacji zadania  Wadowickie Stowarzyszenie Integracji Społecznej
Klub Abstynentów „VICTORIA”

34-100 Wadowice
ul. Lwowska 7
(wejście od ul. Wojtyłów)

klub@victoria.org.pl

KRS 0000052166

 33 873 33 21

510 198 472

515 161 688

3127421

Przekaż 1% naszej organizacji

Rozliczenie PIT realizowane jest w ramach projektu PITax.pl dla OPP" przy współpracy z IWOP.