Realizacja programów pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób uzależnionych od alkoholu oraz osób współuzależnionych i DDA

Projekt adresowany jest do osób uzależnionych i współuzależnionych, osób z syndromem DDA- czyli rodzin, w których występuje problem uzależnienia od środków psychoaktywnych - alkohol. Osoby uzależnione i ich rodziny, osoby nadmiernie i szkodliwie pijące, mieszkańcy Miasta i Gminy Wadowice. Grupa docelowa kwalifikowana jest na podstawie zgłoszeń dokonywanych przez samych zainteresowanych i ich rodziny (dzięki funkcjonowaniu zespołu ds. „pierwszego kontaktu”), osoby kierowane poprzez Punkt Konsultacyjny jak również przez MOPS, Sąd, Przychodnię Zakładu Opieki Zdrowotnej, Kuchnię Brata Alberta ( bezdomni alkoholicy), parafie i księży, szkoły, Policja, Zakład Lecznictwa Odwykowego. Liczba osób korzystających z pomocy (beneficjenci) w ramach projektu szacowana jest na podstawie danych za rok ubiegły, w czasie realizacji projektu planujemy objąć wsparciem 800 osób. Beneficjenci  zainteresowani dalszą terapią i wsparciem będą mogli korzystać z innych form pomocy stowarzyszenia, np. klubu abstynenta, grup samopomocowych, wsparcia dla dzieci i młodzieży.

Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania:

Dotyczy osób uzależnionych:

 1. Kontakt z doświadczonym, przeszkolonym specjalistą i przedstawienie oferty pomocy.
 2. Kontakt z doświadczonym, przeszkolonym specjalistą i przedstawienie oferty pomocy- dyżury telefoniczny oraz komunikatory internetowe.
 3. Rozpoznanie konieczności pomocy i warunków jej uzyskania - diagnostyka.
 4. Opracowanie wspólnie z zainteresowanym planu wyjścia z sytuacji kryzysowej.
 5. Udział w spotkaniach , kontakt indywidualny z instruktorem terapii lub terapeutą, psychologiem ,zajęcia w grupie terapeutycznej.
 6. Udział w wyjazdowych sesjach terapii, zajęciach integracyjnych, imprezach bezalkoholowych.
 7. Udział w zajęciach – programy psychodedukacyjne i psychoterapeutyczne.
 8. Maraton – sesja terapeutyczna dwudniowa– 2 razy w trakcie realizacji zadania.


Dotyczy rodziny osób uzależnionych i osób w sytuacji kryzysowej(współuzależnieni, DDA):

 1. Kontakt z doświadczonym, przeszkolonym specjalistą i przedstawienie oferty pomocy w tym poprzez - dyżury telefon zaufania( komunikatory internetowe).
 2. Rozpoznanie konieczności pomocy i warunków jej uzyskania - diagnostyka.
 3. Opracowanie wspólnie z zainteresowanym planu wyjścia z sytuacji kryzysowej.
 4. Kontakt indywidualny z psychologiem, terapeutą lub innym specjalistą.
 5. Udział w spotkaniach grupy wsparcia.
 6. Udział w zajęciach integracyjnych.
 7. Udział w wyjazdowych sesjach terapii rodzinnej.
 8. Udział w imprezach bezalkoholowych.
 9. Dyżury przeszkolonych wolontariuszy (zaświadczenia i certyfikaty) ds. Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie, przeciwdziałania uzależnieniom.
 10. Maraton – sesja terapeutyczna dwudniowa z posiłkiem – 2 razy w trakcie realizacji zadania.
 11. Wyjazdowa sesja terapeutyczna rodzinna – 3 dniowa z noclegiem i posiłkami dla ok. 60 osób.
 12. Dyżury specjalistów:
 • instruktor terapii uzależnień
 • psycholog
 • pedagog
 • specjalista certyfikowany ds. Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
 • telefon ( komunikatory internetowe ) – specjalista ,osoba przeszkolona


Zaplanowane działania stanowią spójną całość i odpowiadają zdiagnozowanym potrzebom. Ich realizacja ma miejsce w większości przypadków przez cały czas trwania projektu. Osoby uzależnione i współuzależnione, DDA (rodziny w kryzysie) potrzebują różnorakiego i zindywidualizowanego wsparcia, którego nie można wcześniej zaplanować i przewidzieć. Stąd konieczność stałych dyżurów specjalistów, zapewnienie tzw. „pierwszego kontaktu” (udzielania informacji, porad i wsparcia, motywowania) w dogodnych dniach i godzinach, różnych formach (nie tylko bezpośredni kontakt z doświadczonym i przeszkolonym specjalistą, ale i funkcjonowanie informacji telefonicznej – porady poprzez komunikatory internetowe – gadu gadu, skype, Facebook umożliwiające anonimowość). Podstawową formą pracy z osobami uzależnionymi i wpółużależnionymi jest psychoterapia behawioralno-poznawcza.

Stowarzyszenie realizować będzie nast. działania w ramach projektu:

 • informowanie o dostępnych formach wsparcia i pomocy - zapewnienie „pierwszego kontaktu” dla osób potrzebujących wsparcia (osób uzależnionych i ich bliskich) - dyżury osób przeszkolonych – kontakt osobisty oraz anonimowy - poprzez telefon i komunikatory internetowe (skype, gg, Facebook). Problem uzależnienia jest problemem wstydliwym, stąd nasza oferta anonimowego, intymnego, ale profesjonalnego wsparcia
 • diagnoza sytuacji osoby pijącej (alkoholizm, mechanizmy uzależnienia, odróżnienie uzależnienia od picia szkodliwego)
 • rozpoznanie konieczności pomocy i warunków jej uzyskania
 • pomoc w uzyskaniu pomocy zewnętrznej dla osoby uzależnionej (leczenie odwykowe w zakładzie zamkniętym)
 • pomoc w uzyskaniu pomocy zewnętrznej dla rodziny/ bliskich osoby uzależnionej (skierowanie na przymusowe leczenie odwykowe w zakładzie zamkniętym, uzyskanie alimentów, zapomóg, zasiłków celowych)
 • wspólne opracowanie programu wyjścia z sytuacji kryzysowej
 • indywidualne spotkania z psychoterapeutą, pomoc psychologa
 • monitoring i doradztwo w trakcie realizacji indywidualnego programu wyjścia z sytuacji kryzysowej
 • prowadzenie grup terapeutycznych i grup wsparcia – programy psychoedukacyjne i psychoterapeutyczne
 • grupy terapeutyczne z psychoterapeutą certyfikowanym
 • grupy wsparcia dla osób współuzależnionych – instruktorzy terapii uzależnień – wolontariat
 • zakup, przygotowanie i wydruk materiałów do zajęć, broszur, wydawnictw tematycznych dot. uzależnienia, współuzależnienia i DDA


W trakcie realizacji zadania przewidujemy:

 • dyżury specjalistów, praca indywidualna i grupowa z beneficjentami (instruktor terapii - kontakt z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi;
 • doświadczony, przeszkolony specjalista certyfikowany ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - kontakt z osobami, które wyrażają chęć dobrowolnego podjęcia leczenia-informacja, przeprowadzanie interwencji w stosunku do osób zagrożonych uzależnieniem, bądź uzależnionych;
 • dyżur telefoniczny- komunikatory internetowe , przedstawienie oferty pomocy;
 • psychoterapeuta certyfikowany – kontakt indywidualny, zajęcia w grupie terapeutycznej osoby uzależnione ,grupa wstępna i zaawansowana;
 • psycholog – dyżur, indywidualne zajęcia, DDA- indywidualnie i grupa.

 

Harmonogram działań w zakresie realizacji zadania 

Lp.  Działanie Termin Miejsce
1.

Dyżury - przeszkolony specjalista – instruktor terapii  uzależnień, kontakt z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi, diagnoza - oferty pomocy. 

cały czas trwania zadania, w stosunku do wszystkich zgłaszających się:

pon., środa, piątek
9:00 - 12:00
wtorek, czwartek
11:00 - 14:00
Siedziba stowarzyszenia: Wadowice,
ul. Lwowska 7
2. Dyżury - kontakt z doświadczonym, przeszkolonym certyfikowanym Specjalistą ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -kontakt z osobami, które wyrażają chęć dobrowolnego podjęcia leczenia-informacja, przeprowadzanie interwencji w stosunku do osób zagrożonych uzależnieniem, bądź uzależnionych.

pon. - piątek
15:00 - 16:30

Siedziba stowarzyszenia: Wadowice,
ul. Lwowska 7
3. Dyżur telefoniczny - certyfikowany Specjalista ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - komunikatory internetowe przedstawienie oferty pomocy  pon. - piątek
19:00 - 20:00
Siedziba stowarzyszenia: Wadowice,
ul. Lwowska 7
4. Psychoterapeuta certyfikowany – kontakt indywidualny, zajęcia w grupie terapeutycznej osoby uzależnione (grupa wstępna i zaawansowana) środa
16:00 - 18:00

czwartek
16:30 - 18:30
Siedziba stowarzyszenia: Wadowice,
ul. Lwowska 7
5. Psycholog – dyżur, indywidualne zajęcia, DDA, indywidualnie i grupa wtorek
15:00 - 17:00
Siedziba stowarzyszenia: Wadowice,
ul. Lwowska 7
6. Kontakt indywidualny z instruktorem terapii uzależnień  dla osób współuzależnionych , Pomoc psychologiczna oraz prowadzenie grupy wsparcia (grupa samopomocowa ) dla osób współuzależnionych. poniedziałki
16:00 - 19:00
Siedziba stowarzyszenia: Wadowice,
ul. Lwowska 7
7. Udział w maratonach – programach terapeutycznych dla współuzależnionych  i uzależnionych  oraz wyjazdowych sesja terapii rodzin  marzec/październik
sierpień/wrzesień
Kościelisko - Zakopane
8. Dyżury wolontariuszy - przeszkolone osoby z kilkuletnią abstynencją ( informacje prace porządkowe) pon. - piątek  Wadowickie Stowarzyszenie Integracji Społecznej
Klub Abstynentów „VICTORIA”

34-100 Wadowice
ul. Lwowska 7
(wejście od ul. Wojtyłów)

klub@victoria.org.pl

KRS 0000052166

 33 873 33 21

510 198 472

515 161 688

3127421

Przekaż 1% naszej organizacji

Rozliczenie PIT realizowane jest w ramach projektu PITax.pl dla OPP" przy współpracy z IWOP.