Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych oraz rodzin, a także dla osób doświadczających przemocy i osób stosujących przemoc

Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego w formie codziennych dyżurów konsultantów-specjalistów z zakresu uzależnień , współuzależnienia i przemocy (ofiary i sprawcy) w siedzibie oferenta oraz za pomocą telefonu, komunikatorów internetowych. Celem działalności Punktu Konsultacyjnego jest zdiagnozowanie problemów klienta w zakresie uzależnień, współuzależnienia i przemocy w rodzinie oraz zaplanowanie pomocy i udzielenie wsparcia dla osób i rodzin korzystających z jego usług. Problem uzależnienia od alkoholu dotyka nie tylko osobę uzależnioną, ale i całą rodzinę. Projekt ma zapobiegać degradacji rodziny i pomóc w wyjściu z kryzysu poprzez udzielanie porad i wsparcia dla osób i rodzin dotkniętych problemem uzależnienia, współuzależnienia, osób doznających przemocy w rodzinie lub stosujących przemoc wobec członków rodziny.
Wsparcie dla wyżej wymienionych osób udzielane będzie przez:

 • psychologa
 • psychoterapeutę
 • instruktora terapii uzależnień
 • specjalistę certyfikowanego rozwiązywania problemów uzależnień
 • konsultanta ds. przemocy w rodzinie

Podstawowe działania w ramach Punktu Konsultacyjnego:

 • motywowanie zarówno osób uzależnionych, jak i członków ich rodzin do podjęcia psychoterapii w placówkach leczenia uzależnienia, kierowanie do leczenia specjalistycznego;
 • motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie, ale nie uzależnionych, do zmiany szkodliwego wzoru picia;
 • udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym (np. przez rozmowy podtrzymujące,
 • uruchomienie przy punkcie konsultacyjnym grupy wsparcia dla osób po zakończonym leczeniu w placówce leczenia uzależnienia od alkoholu lub skierowanie ich na taką grupę)
 • rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielenie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy;
 • inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej;
 • gromadzenie aktualnych informacji na temat dostępnych miejsc pomocy i kompetencji poszczególnych służb i instytucji z terenu gminy, które powinny być włączone w systemową pomoc dla rodziny.

Dotyczy osób uzależnionych:

 1. Kontakt z doświadczonym, przeszkolonym specjalistą i przedstawienie oferty pomocy.
 2. Kontakt z doświadczonym, przeszkolonym specjalistą i przedstawienie oferty pomocy- dyżury telefoniczny oraz komunikatory internetowe.
 3. Rozpoznanie konieczności pomocy i warunków jej uzyskania.
 4. Opracowanie wspólnie z zainteresowanym planu wyjścia z sytuacji kryzysowej – interwencja kryzysowa.
 5. Udział w spotkaniach grupy samopomocowej, kontakt indywidualny z instruktorem terapii lub terapeutą.
 6. Zajęcia z psychologiem dla ofiar i sprawców przemocy.


Dotyczy rodziny osób uzależnionych i osób w sytuacji kryzysowej:

 1. Kontakt z doświadczonym, przeszkolonym specjalistą i przedstawienie oferty pomocy.
 2. Kontakt z doświadczonym, przeszkolonym specjalistą i przedstawienie oferty pomocy- dyżury ,telefon zaufania( komunikatory internetowe).
 3. Rozpoznanie konieczności pomocy i warunków jej uzyskania.
 4. Opracowanie wspólnie z zainteresowanym planu wyjścia z sytuacji kryzysowej – interwencja kryzysowa.
 5. Kontakt indywidualny z psychologiem, terapeutą lub innym specjalistą.
 6. Udział w spotkaniach grupy wsparcia.
 7. Udział w zajęciach integracyjnych.
 8. Dyżury przeszkolonych wolontariuszy (zaświadczenia i certyfikaty) ds. Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie, przeciwdziałania uzależnieniom.
 9. Dyżury specjalistów:
 • psycholog
 • pedagog
 • Instruktor Terapii Uzależnień lub inna przeszkolona osoba - specjalista
 • telefon ( komunikatory internetowe ) – specjalista certyfikowany -osoba przeszkolona

 
Harmonogram działań w zakresie realizacji zadania 

Lp.  Działanie Termin Miejsce
1.

Dyżury - przeszkolony specjalista – instruktor terapii uzależnień  kontakt z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi, procedura Niebieskiej Karty pomoc dla osób uwikłanych w przemoc domową 1-szy kontakt z ofiarami przemocy, oferty pomocy.

pon. - piątek
9:00 - 11:00

Siedziba stowarzyszenia: Wadowice, 
ul. Lwowska 7
2. Dyżury - kontakt z doświadczonym, przeszkolonym certyfikowanym Specjalistą do Spraw profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - kontakt z osobami, które wyrażają chęć dobrowolnego podjęcia leczenia-informacja, przeprowadzanie interwencji w stosunku do osób zagrożonych uzależnieniem, bądź uzależnionych, motywacja do zmian.

pon. - piątek
14:00 - 15:00

Siedziba stowarzyszenia: Wadowice, 
ul. Lwowska 7
3. Dyżur telefoniczny - komunikatory internetowe przedstawienie oferty pomocy - certyfikowanym Specjalistą do Spraw profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. pon. - piątek
18:00 - 19:00
Siedziba stowarzyszenia: Wadowice, 
ul. Lwowska 7
4. Psychoterapeuta certyfikowany – kontakt indywidualny, osoby uzależnione. środa
15:00 - 16:00
Siedziba stowarzyszenia: Wadowice, 
ul. Lwowska 7
5. Psycholog. wtorek
15:00 - 16:30
Siedziba stowarzyszenia: Wadowice, 
ul. Lwowska 7
6. Wolontariusz - przeszkolona osoba z kilkuletnią abstynencją. pon. - piątek
18:00 - 19:00
Siedziba stowarzyszenia: Wadowice, 
ul. Lwowska 7



Wadowickie Stowarzyszenie Integracji Społecznej
Klub Abstynentów „VICTORIA”

34-100 Wadowice
ul. Lwowska 7
(wejście od ul. Wojtyłów)

klub@victoria.org.pl

KRS 0000052166

 33 873 33 21

510 198 472

515 161 688

3127421

Przekaż 1% naszej organizacji

Rozliczenie PIT realizowane jest w ramach projektu PITax.pl dla OPP" przy współpracy z IWOP.