Realizacja programów pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób doświadczających przemocy i osób stosujących przemoc

Działania podjęte w projekcie będą mieć na celu zwiększenie dostępności i skuteczności ochrony oraz wsparcia osób dotkniętych przemocą i sprawców przemocy z terenu Gminy Wadowice, oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie ze szczególnym uwzględnieniem przemocy wobec kobiet i dzieci. Projekt przewiduje pomoc osobom będącym w sytuacjach kryzysowych, ofiarom i sprawcom przemocy w rodzinie. Podejmowane działania będą polegać na udzieleniu profesjonalnej pomocy w rozwiązywaniu problemów małżeńskich – rodzinnych. Świadczenie wskazanej pomocy będzie realizowane przez specjalistów : psychologa, psychologa – terapeutę specjalistę ds. przemocy, instruktorów terapii uzależnień i przeciwdziałania przemocy.

Specjaliści obejmą pomocą osoby doświadczające przemocy domowej, sprawców a także osoby zagrożone przemocą. Celem przeprowadzonych działań będzie wzrost u uczestników umiejętności rozwiązywania problemów i konfliktów w rodzinie, zwiększenie skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie oraz zwiększenie dostępności profesjonalnej pomocy.

Projekt kładzie szczególny nacisk na wspieranie podstawowych funkcji rodziny poprzez kształtowanie u uczestników postaw, wartości i zachowań prorodzinnych. Ponadto pozwoli na zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych oraz zwiększy świadomość społeczna na temat zjawiska przemocy. Uczestnictwo w zajęciach indywidualnych i grupie psychoedukacyjnej dla ofiar i sprawców przemocy, ma pomóc uczestnikom w uświadomieniu czym jest przemoc , jakie zachowania świadczą o przemocy i jaki mają wpływ na funkcjonowanie rodziny, jak radzić sobie z zachowaniami agresywnymi , jak konstruktywnie wyrażać emocje. Ma też bezpośrednio wpłynąć na zmniejszenie zjawiska przemocy , maksymalnie zniwelować jego skutki, a także ograniczyć spożywanie środków psychoaktywnych wśród osób stosujących przemoc.

Bezpośrednimi adresatami zadania będą mieszkańcy Gminy Wadowice doświadczający przemocy domowej i stosujący przemoc. Nie ma znaczenia płeć, wiek, status materialny oraz wykształcenie , które chciałyby skorzystać z oferowanej pomocy. Pośrednimi adresatami zadania mogą być : dzieci osób korzystających z pomocy , osoby kierowane za pośrednictwem pracowników socjalnych, policji, kuratorów.

 

Harmonogram działań w zakresie realizacji zadania 

Lp.  Działanie Termin Miejsce
1.

Dyżury - przeszkolony specjalista – instruktor terapii uzależnień – specjalista d.s przemocy, procedura Niebieskiej Karty pomoc dla osób uwikłanych w przemoc domową (ofiary i sprawcy) 1-szy kontakt, oferty pomocy, grupa samopomocowa.

pon. - piątek
12:30 - 14:00

Siedziba stowarzyszenia: Wadowice, 
ul. Lwowska 7
2. Specjalista certyfikowany ds. przemocy – kontakt indywidualny, (tworzenie grup) ofiary i sprawcy.

poniedziałek
15:00 - 17:30

Siedziba stowarzyszenia: Wadowice, 
ul. Lwowska 7
3. Kontakt indywidualny z psychologiem specjalistą w sprawach przemocy. Pomoc psychologiczna dla sprawców i ofiar przemocy, osób dorosłych i młodzieży oraz prowadzenie grupy. piątek
18:00 - 20:00
Siedziba stowarzyszenia: Wadowice, 
ul. Lwowska 7Wadowickie Stowarzyszenie Integracji Społecznej
Klub Abstynentów „VICTORIA”

34-100 Wadowice
ul. Lwowska 7
(wejście od ul. Wojtyłów)

klub@victoria.org.pl

KRS 0000052166

 33 873 33 21

510 198 472

515 161 688

3127421

Przekaż 1% naszej organizacji

Rozliczenie PIT realizowane jest w ramach projektu PITax.pl dla OPP" przy współpracy z IWOP.